skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Homogenization treatment of high Nb containing TiAl alloys with as-cast and as-forged microstructures - Homogenization treatment of high Nb containing TiAl alloys with as-cast and as-forged microstructures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homogenization treatment of high Nb containing TiAl alloys with as-cast and as-forged microstructures - Homogenization treatment of high Nb containing TiAl alloys with as-cast and as-forged microstructures

XU ; Zhengfang ; XU ; Xiangjun ; LIN ; Junpin ; ZHANG ; Yong ; WANG ; Yanli ; LIN ; Zhi ; CHEN ; Guoliang

稀有金属:英文版 - Rare Metals, 2008, Vol.27(2), pp.181-186 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0521

Toàn văn không sẵn có

2
Homogenization treatment of high Nb containing TiAl alloys with as-cast and as-forged microstructures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homogenization treatment of high Nb containing TiAl alloys with as-cast and as-forged microstructures

Xu, Z ; Xu, X ; Lin, J ; Zhang, Y ; Wang, Y ; Lin, Z ; Chen, G

Rare Metals, 04/2008, Vol.27(2), pp.181-186 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010521 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0521(08)60111-4

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homogenization treatment of high Nb containing TiAl alloys with as-cast and as-forged microstructures

Xu, Zhengfang ; Xu, Xiangjun ; Lin, Junpin ; Zhang, Yong ; Wang, Yanli ; Lin, Zhi ; Chen, Guoliang

Rare Metals, 2008, Vol.27(2), pp.181-186 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(08)60111-4

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...