skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms (Tree Shape, Mass Extinction, and Digital Evolution)

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A ; Agapow, Paul-Michael; Poon, Art F. Y. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A ; Agapow, Paul-Michael; Poon, Art F. Y. (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233 ; PMCID: 3365035 ; PMID: 22693570

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms.(Research Article)

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A. ; Agapow, Paul-Michael

PLoS ONE, May 31, 2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms.(Research Article)

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A. ; Agapow, Paul - Michael

PLoS ONE, May 31, 2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

5
A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A. ; Agapow, Paul-Michael; Poon, Art F. Y.

PLoS ONE, 5/31/2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of the effects of random and selective mass extinctions on erosion of evolutionary history in communities of digital organisms

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A ; Agapow, Paul-Michael

PloS one, 2012, Vol.7(5), pp.e37233 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22693570 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles

PLoS One, May 2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of the effects of random and selective mass extinctions on erosion of evolutionary history in communities of digital organisms

Gabriel Yedid ; Jason Stredwick ; Charles A Ofria ; Paul-Michael Agapow

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(5), p.e37233 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms

Yedid, Gabriel ; Stredwick, Jason ; Ofria, Charles A ; Agapow, Paul-Michael

Yedid, Gabriel Stredwick, Jason Ofria, Charles A. Agapow, Paul-Michael . A Comparison of the Effects of Random and Selective Mass Extinctions on Erosion of Evolutionary History in Communities of Digital Organisms. PLoS ONE. 2012, 7(5) [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1371/journal.pone.0037233

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...