skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mashup of metalanguages and its implementation in the Kermeta language workbench

Jézéquel, Jean-Marc ; Combemale, Benoit ; Barais, Olivier ; Monperrus, Martin ; Fouquet, François

Software & Systems Modeling, 2015, Vol.14(2), pp.905-920 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0354-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mashup of metalanguages and its implementation in the Kermeta language workbench.(Report)

Jezequel, Jean-Marc ; Combemale, Benoit ; Barais, Olivier ; Monperrus, Martin ; Fouquet, Francois

Software and Systems Modeling, 2015, Vol.14(2), p.905(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

3
Mashup of metalanguages and its implementation in the Kermeta language workbench
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mashup of metalanguages and its implementation in the Kermeta language workbench

Jézéquel, Jean-Marc ; Combemale, Benoit ; Barais, Olivier ; Monperrus, Martin ; Fouquet, François

Software & Systems Modeling, 5/2015, Vol.14(2), pp.905-920 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-013-0354-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mashup of Meta-Languages and its Implementation in the Kermeta Language Workbench

Jézéquel, Jean-Marc ; Combemale, Benoit ; Barais, Olivier ; Monperrus, Martin ; Fouquet, François; Monperrus, Martin (Editor)

Software and Systems Modeling, 2015, Vol.14(2), pp.905-920 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0354-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mashup of Meta-Languages and its Implementation in the Kermeta Language Workbench

Jézéquel, Jean-Marc ; Combemale, Benoit ; Barais, Olivier ; Monperrus, Martin ; Fouquet, François

Software and Systems Modeling, Springer Verlag, volume 14, 2015 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1306.0760

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mashup of Meta-Languages and its Implementation in the Kermeta Language Workbench

Jézéquel, Jean-Marc ; Combemale, Benoit ; Barais, Olivier ; Monperrus, Martin ; Fouquet, François; Fouquet, François (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 4, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1007/s10270-013-0354-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...