skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia in 2001: restoring stability in Jakarta

Malley, Michael S.

Asian Survey, Jan-Feb, 2002, Vol.42(1), p.124(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

2
Indonesia in 2001: Restoring Stability in Jakarta
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia in 2001: Restoring Stability in Jakarta

Malley, Michael S.

Asian Survey, 02/2002, Vol.42(1), pp.124-132 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2002.42.1.124

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...