skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave run-up on a vertical cliff

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John M ; Dias, Frédéric; Dutykh, Denys (Editor)

Geophysical Research Letters, 25 June 2013, Vol.40(12), pp.3138-3143 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/grl.50637

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave runup on a vertical cliff

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John M. ; Dias, Frédéric

Geophysical Research Letters, 28 June 2013, Vol.40(12), pp.3138-3143 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/grl.50637

Toàn văn sẵn có

3
Extreme wave runup on a vertical cliff: EXTREME WAVE RUNUP ON A VERTICAL CLIFF
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave runup on a vertical cliff: EXTREME WAVE RUNUP ON A VERTICAL CLIFF

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John M. ; Dias, Frédéric

Geophysical Research Letters, 06/28/2013, Vol.40(12), pp.3138-3143 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/grl.50637

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave run-up on a vertical cliff

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John M. ; Dias, Frédéric

Cornell University

Arxiv ID: 1303.2641

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extreme wave run-up on a vertical cliff

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 1, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1002/grl.50637

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...