skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking the user interface

Reiss, Steven ; Miao, Yun ; Xin, Qi

Automated Software Engineering, 2018, Vol.25(1), pp.157-193 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: 10.1007/s10515-017-0216-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking the user interface.(Report)

Reiss, Steven P. ; Miao, Yun ; Xin, Qi

Automated Software Engineering, 2018, Vol.25(1), p.157(37) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0928-8910 ; DOI: 10.1007/s10515-017-0216-3

Toàn văn sẵn có

3
Seeking the user interface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeking the user interface

Reiss, Steven P. ; Miao, Yun ; Xin, Qi

Automated Software Engineering, 4/7/2017 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0928-8910 ; E-ISSN: 1573-7535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10515-017-0216-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...