skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d-glucitol and d-glucose.(Report)

Van Doorslaer, Sabine ; Beirinckx, Quinten ; Nys, Kevin ; Mangiameli, Maria Florencia ; Cuypers, Bert ; Callens, Freddy ; Vrielinck, Henk ; Gonzalez, Juan Carlos

Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, Vol.162, p.216 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-0134 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2016.07.012

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d-glucitol and d-glucose

Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, Vol.162, p.216(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-0134 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2016.07.012

Truy cập trực tuyến

3
EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d -glucitol and d -glucose
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d -glucitol and d -glucose

Van Doorslaer, Sabine ; Beirinckx, Quinten ; Nys, Kevin ; Mangiameli, María Florencia ; Cuypers, Bert ; Callens, Freddy ; Vrielinck, Henk ; González, Juan Carlos

Journal of Inorganic Biochemistry, 09/2016, Vol.162, C, pp.216-226 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01620134 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2016.07.012

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d-glucitol and d-glucose

Van Doorslaer, Sabine ; Beirinckx, Quinten ; Nys, Kevin ; Mangiameli, María Florencia ; Cuypers, Bert ; Callens, Freddy ; Vrielinck, Henk ; González, Juan Carlos

Journal of inorganic biochemistry, September 2016, Vol.162, pp.216-226 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3344 ; PMID: 27460210 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2016.07.012

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPR and DFT analysis of biologically relevant chromium(V) complexes with d-glucitol and d-glucose

Van Doorslaer, Sabine ; Beirinckx, Quinten ; Nys, Kevin ; Mangiameli, María Florencia ; Cuypers, Bert ; Callens, Freddy ; Vrielinck, Henk ; González, Juan Carlos

Journal of Inorganic Biochemistry, September 2016, Vol.162, pp.216-226 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0162-0134 ; E-ISSN: 1873-3344 ; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2016.07.012

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...