skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROFIL PSYCHOLOGICZNY PILOTÓW SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH - ANALIZA TEMPERAMENTU, AGRESJI I SKŁONNOŚCI DO PODEJMOWANIA RYZYKA

Makarowski, Ryszard ; Piotrowski, Andrzej

Medycyna Pracy, 2017, Vol.68(5), pp.639-651 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 04655893 ; E-ISSN: 23531339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00444

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PSYCHOLOGICAL PROFILE OF PILOTS OF PASSENGER PLANES: ANALYSIS OF TEMPERAMENTAL TRAITS, AGGRESSION AND RISK/PROFIL PSYCHOLOGICZNY PILOTOW SAMOLOTOW PASAZERSKICH--ANALIZA TEMPERAMENTU, AGRESJI I SKLONNOSCI DO PODEJMOWANIA RYZYKA.(PRACA ORYGINALNA)

Makarowski, Ryszard ; Piotrowski, Andrzej

Medycyna Pracy, Sept-Oct, 2017, Vol.68(5), p.639(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0465-5893 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00444

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profil psychologiczny pilotów samolotów pasażerskich – analiza temperamentu, agresji i skłonności do podejmowania ryzyka.
The psychological profile of pilots of passenger planes: Analysis of temperamental traits, aggression and risk

Makarowski, Ryszard ; Piotrowski, Andrzej

Medycyna pracy, 26 July 2017, Vol.68(5), pp.639-651 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0465-5893 ; PMID: 28656985 Version:1 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00444

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychological profile of pilots of passenger planes: Analysis of temperamental traits, aggression and risk

Ryszard Makarowski ; Andrzej Piotrowski

Medycyna Pracy, 01 October 2017, Vol.68(5), pp.639-651 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00444

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...