skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Destined High-Pressure Torsion on the Structure and Mechanical Properties of Rare Earth-Based Metallic Glasses

Zhao, W. ; Cheng, H. ; Jiang, X. ; Wu, M. ; Li, G.

Metallurgical and Materials Transactions A, 2018, Vol.49(3), pp.842-847 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-017-4463-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Destined High-Pressure Torsion on the Structure and Mechanical Properties of Rare Earth-Based Metallic Glasses.(Report)

Zhao, W. ; Cheng, H. ; Jiang, X. ; Wu, M. L. ; Li, G.

Metallurgical and Materials Transactions A, March, 2018, Vol.49(3), p.842(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1073-5623 ; DOI: 10.1007/s11661-017-4463-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Destined High-Pressure Torsion on the Structure and Mechanical Properties of Rare Earth-Based Metallic Glasses.(Report)

Zhao, W. ; Cheng, H. ; Jiang, X. ; Wu, M. L. ; Li, G.

Metallurgical and Materials Transactions A, 2018, Vol.49(3), p.842(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1073-5623 ; DOI: 10.1007/s11661-017-4463-5

Toàn văn sẵn có

4
Effect of Destined High-Pressure Torsion on the Structure and Mechanical Properties of Rare Earth-Based Metallic Glasses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Destined High-Pressure Torsion on the Structure and Mechanical Properties of Rare Earth-Based Metallic Glasses

Zhao, W. ; Cheng, H. ; Jiang, X. ; Wu, M. L. ; Li, G.

Metallurgical and Materials Transactions A, 1/3/2018 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11661-017-4463-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...