skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim

Government and Opposition, 1 October 2010, Vol.45(4), pp.505-530 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe.(Report)

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim

Government and Opposition, Oct, 2010, Vol.45(4), p.505(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0017-257X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra‐executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi‐presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim

Government and Opposition, October 2010, Vol.45(4), pp.505-530 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0017-257X ; E-ISSN: 1477-7053 ; DOI: 10.1111/j.1477-7053.2010.01325.x

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-Executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Government and Opposition, 2010, Vol. 45(4), pp. 505-530 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0017-257X ; DOI: 10.1111/j.1477-7053.2010.01325.x

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim

Government and Opposition, Oct 2010, Vol.45(4), pp.505-530 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0017257X ; E-ISSN: 14777053 ; DOI: 10.1111/j.1477-7053.2010.01325.x

Toàn văn không sẵn có

6
Intra-executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-executive Conflict and Cabinet Instability: Effects of Semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim

Government and Opposition, 2010, Vol.45(4), pp.505-530 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0017-257X ; E-ISSN: 1477-7053 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1477-7053.2010.01325.x

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intra-executive conflict and cabinet instability: Effects of semi-presidentialism in Central and Eastern Europe

Sedelius, Thomas ; Ekman, Joakim

Government and Opposition, 2010, Vol.45(4), pp.505-530 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0017-257X ; ISSN: 0017-257X ; DOI: 10.1111/j.1477-7053.2010.01325.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...