skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemokine gene silencing in decidual stromal cells limits T cell access to the maternal-fetal interface.(REPORTS)(Author abstract)

Nancy, Patrice ; Tagliani, Elisa ; Tay, Chin - Siean ; Asp, Patrik ; Levy, David E. ; Erlebacher, Adrian

Science, June 8, 2012, Vol.336(6086), p.1317(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemokine gene silencing in decidual stromal cells limits T cell access to the maternal-fetal interface.(REPORTS)(Author abstract)

Nancy, Patrice ; Tagliani, Elisa ; Tay, Chin - Siean ; Asp, Patrik ; Levy, David E. ; Erlebacher, Adrian

Science, June 8, 2012, Vol.336(6086), p.1317(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemokine Gene Silencing in Decidual Stromal Cells Limits T Cell Access to the Maternal-Fetal Interface

Nancy, Patrice ; Tagliani, Elisa ; Tay, Chin-Siean ; Asp, Patrik ; Levy, David E. ; Erlebacher, Adrian

Science, 8 June 2012, Vol.336(6086), pp.1317-1321 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Chemokine Gene Silencing in Decidual Stromal Cells Limits T Cell Access to the Maternal-Fetal Interface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemokine Gene Silencing in Decidual Stromal Cells Limits T Cell Access to the Maternal-Fetal Interface

Nancy, P. ; Tagliani, E. ; Tay, C.-S. ; Asp, P. ; Levy, D. E. ; Erlebacher, A.

Science, 06/08/2012, Vol.336(6086), pp.1317-1321 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1220030

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemokine gene silencing in decidual stromal cells limits T cell access to the maternal-fetal interface

Nancy, Patrice ; Tagliani, Elisa ; Tay, Chin-Siean ; Asp, Patrik ; Levy, David E ; Erlebacher, Adrian

Science (New York, N.Y.), 08 June 2012, Vol.336(6086), pp.1317-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22679098 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1220030

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...