skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of TiN addition on sintering behaviour and mechanical properties of WC-10Co hard metals containing Mo2C and Ni
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of TiN addition on sintering behaviour and mechanical properties of WC-10Co hard metals containing Mo2C and Ni

Bhaumik, S. K. ; Upadhyaya, G. S. ; Vaidya, M. L.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(7), pp.1947-1959 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01107224

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of TiN addition on sintering behaviour and mechanical properties of WC-10Co hard metals containing Mo 2 C and Ni

Bhaumik, S. ; Upadhyaya, G. ; Vaidya, M.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(7), pp.1947-1959 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01107224

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...