skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilocus genotyping of Giardia duodenalis isolates from children in Oromia Special Zone, central Ethiopia

Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC Microbiology, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712180 ; DOI: 10.1186/s12866-016-0706-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilocus genotyping of Giardia duodenalis isolates from children in Oromia Special Zone, central Ethiopia

Wegayehu, Teklu ; Karim, Md Robiul ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC Microbiology, 2016, Vol.16 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/s12866-016-0706-7 ; PMCID: 4875739 ; PMID: 27209324

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilocus genotyping of Giardia duodenalis isolates from children in Oromia Special Zone, central Ethiopia

Wegayehu, Teklu ; Karim, Md Robiul ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC microbiology, 21 May 2016, Vol.16, pp.89 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2180 ; PMID: 27209324 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12866-016-0706-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilocus genotyping of Giardia duodenalis isolates from children in Oromia Special Zone, central Ethiopia.(Report)

Wegayehu, Teklu ; Karim, Md Robiul ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC Microbiology, May 21, 2016, Vol.16(86) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/s12866-016-0706-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilocus genotyping of Giardia duodenalis isolates from children in Oromia Special Zone, central Ethiopia.(Report)

Wegayehu, Teklu ; Karim, Md Robiul ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC Microbiology, May 21, 2016, Vol.16(86) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2180 ; DOI: 10.1186/s12866-016-0706-7

Toàn văn sẵn có

6
Multilocus genotyping of Giardia duodenalis isolates from children in Oromia Special Zone, central Ethiopia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilocus genotyping of Giardia duodenalis isolates from children in Oromia Special Zone, central Ethiopia

Wegayehu, Teklu ; Karim, Md Robiul ; Li, Junqiang ; Adamu, Haileeyesus ; Erko, Berhanu ; Zhang, Longxian ; Tilahun, Getachew

BMC Microbiology, 12/2016, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2180 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12866-016-0706-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...