skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Profiling of Live Melanoma Samples Using a Novel Automated Platform

Schayowitz, Adam ; Bertenshaw, Greg ; Jeffries, Emiko ; Schatz, Timothy ; Cotton, James ; Villanueva, Jessie ; Herlyn, Meenhard ; Krepler, Clemens ; Vultur, Adina ; Xu, Wei ; Yu, Gordon H ; Schuchter, Lynn ; Clark, Douglas P; Shellman, Yiqun G. (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052760 ; PMCID: 3532357 ; PMID: 23285177

Toàn văn sẵn có

2
Functional Profiling of Live Melanoma Samples Using a Novel Automated Platform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Profiling of Live Melanoma Samples Using a Novel Automated Platform

Schayowitz, Adam ; Bertenshaw, Greg ; Jeffries, Emiko ; Schatz, Timothy ; Cotton, James ; Villanueva, Jessie ; Herlyn, Meenhard ; Krepler, Clemens ; Vultur, Adina ; Xu, Wei ; Yu, Gordon H. ; Schuchter, Lynn ; Clark, Douglas P.; Shellman, Yiqun G.

PLoS ONE, 12/28/2012, Vol.7(12), p.e52760 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0052760

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional profiling of live melanoma samples using a novel automated platform

Schayowitz, Adam ; Bertenshaw, Greg ; Jeffries, Emiko ; Schatz, Timothy ; Cotton, James ; Villanueva, Jessie ; Herlyn, Meenhard ; Krepler, Clemens ; Vultur, Adina ; Xu, Wei ; Yu, Gordon H ; Schuchter, Lynn ; Clark, Douglas P

PloS one, 2012, Vol.7(12), pp.e52760 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23285177 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052760

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Profiling of Live Melanoma Samples Using a Novel Automated Platform.(Research Article)

Schayowitz, Adam ; Bertenshaw, Greg ; Jeffries, Emiko ; Schatz, Timothy ; Cotton, James ; Villanueva, Jessie ; Herlyn, Meenhard ; Krepler, Clemens ; Vultur, Adina ; Xu, Wei ; Yu, Gordon H. ; Schuchter, Lynn ; Clark, Douglas P.

PLoS ONE, Dec 28, 2012, Vol.7(12), p.e52760 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052760

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Profiling of Live Melanoma Samples Using a Novel Automated Platform.(Research Article)

Schayowitz, Adam ; Bertenshaw, Greg ; Jeffries, Emiko ; Schatz, Timothy ; Cotton, James ; Villanueva, Jessie ; Herlyn, Meenhard ; Krepler, Clemens ; Vultur, Adina ; Xu, Wei ; Yu, Gordon H. ; Schuchter, Lynn ; Clark, Douglas P.

PLoS ONE, Dec 28, 2012, Vol.7(12), p.e52760 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052760

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Profiling of Live Melanoma Samples Using a Novel Automated Platform

Schayowitz, Adam ; Bertenshaw, Greg ; Jeffries, Emiko ; Schatz, Timothy ; Cotton, James ; Villanueva, Jessie ; Herlyn, Meenhard ; Krepler, Clemens ; Vultur, Adina ; Xu, Wei ; Yu, Gordon ; Schuchter, Lynn ; Clark, Douglas

PLoS One, Dec 2012, Vol.7(12), p.e52760 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0052760

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional profiling of live melanoma samples using a novel automated platform

Adam Schayowitz ; Greg Bertenshaw ; Emiko Jeffries ; Timothy Schatz ; James Cotton ; Jessie Villanueva ; Meenhard Herlyn ; Clemens Krepler ; Adina Vultur ; Wei Xu ; Gordon H Yu ; Lynn Schuchter ; Douglas P Clark

PLoS ONE, Vol.7(12), p.e52760 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052760

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...