skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spirit of Despotism: Invasions of Privacy in the 1790s (Book Review)

Keen, Paul

Modern Philology, May 2010, Vol.107(4), pp.E121-E125 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00268232 ; E-ISSN: 15456951 ; DOI: 10.1086/651465

Toàn văn sẵn có

2
The Spirit of Despotism: Invasions of Privacy in the 1790s . John Barrell. Oxford: Oxford University Press, 2006. Pp. xiii+278.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spirit of Despotism: Invasions of Privacy in the 1790s . John Barrell. Oxford: Oxford University Press, 2006. Pp. xiii+278.

Keen, Paul

Modern Philology, 05/2010, Vol.107(4), pp.E121-E125 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0026-8232 ; E-ISSN: 1545-6951 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/651465

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...