skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From public relations to corporate public diplomacy

Mogensen, Kirsten

Public Relations Review, September 2017, Vol.43(3), pp.605-614 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.03.011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From public relations to corporate public diplomacy

Mogensen, Kirsten

Public Relations Review, 2017, Vol.43(3), p.605(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.03.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...