skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Association of Cysteine with Obesity, Inflammatory Cytokines and Insulin Resistance in Hispanic Children and Adolescents (Cysteine and Insulin Resistance in Children)

Elshorbagy, Amany K ; Valdivia-Garcia, Maria ; Refsum, Helga ; Butte, Nancy; Catapano, Alberico (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e44166 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044166

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Association of Cysteine with Obesity, Inflammatory Cytokines and Insulin Resistance in Hispanic Children and Adolescents

Elshorbagy, Amany ; Valdivia-Garcia, Maria ; Refsum, Helga ; Butte, Nancy

PLoS One, Sep 2012, Vol.7(9), p.e44166 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044166

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of Cysteine with Obesity, Inflammatory Cytokines and Insulin Resistance in Hispanic Children and Adolescents

Elshorbagy , Amany K. ; Valdivia-Garcia , Maria ; Refsum , Helga ; Butte , Nancy ; Catapano , Alberico

PLoS ONE, 2012, Vol.7(9), p. [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Association of Cysteine with Obesity, Inflammatory Cytokines and Insulin Resistance in Hispanic Children and Adolescents

Elshorbagy, Amany K ; Valdivia-Garcia, Maria ; Refsum, Helga ; Butte, Nancy; Catapano, Alberico (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044166 ; PMCID: 3439485 ; PMID: 22984471

Toàn văn sẵn có

5
The Association of Cysteine with Obesity, Inflammatory Cytokines and Insulin Resistance in Hispanic Children and Adolescents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Association of Cysteine with Obesity, Inflammatory Cytokines and Insulin Resistance in Hispanic Children and Adolescents

Elshorbagy, Amany K. ; Valdivia-Garcia, Maria ; Refsum, Helga ; Butte, Nancy; Catapano, Alberico

PLoS ONE, 9/11/2012, Vol.7(9), p.e44166 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0044166

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of cysteine with obesity, inflammatory cytokines and insulin resistance in Hispanic children and adolescents

Elshorbagy, Amany K ; Valdivia-Garcia, Maria ; Refsum, Helga ; Butte, Nancy

PloS one, 2012, Vol.7(9), pp.e44166 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22984471 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044166

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association of cysteine with obesity, inflammatory cytokines and insulin resistance in Hispanic children and adolescents

Amany K Elshorbagy ; Maria Valdivia-Garcia ; Helga Refsum ; Nancy Butte

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(9), p.e44166 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044166

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Association of Cysteine with Obesity, Inflammatory Cytokines and Insulin Resistance in Hispanic Children and Adolescents

Elshorbagy, Amany K ; Valdivia-Garcia, Maria ; Refsum, Helga ; Butte, Nancy

Elshorbagy, Amany K Valdivia-Garcia, Maria Refsum, Helga Butte, Nancy . The Association of Cysteine with Obesity, Inflammatory Cytokines and Insulin Resistance in Hispanic Children and Adolescents. PLoS ONE. 2012, 7(9) [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1371/journal.pone.0044166

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...