skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the continuity and coordination of medical care in a system involving multiple providers

Fletcher, R H ; O'Malley, M S ; Fletcher, S W ; Earp, J A ; Alexander, J P

Medical care, May 1984, Vol.22(5), pp.403-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 6717120 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the Continuity and Coordination of Medical Care in a System Involving Multiple Providers

Fletcher, H., Robert ; Oʼmalley, S., Michael ; Fletcher, W., Suzanne ; Earp, L., Jo Anne ; Alexander, P., James

Medical Care, 1984, Vol.22(5), pp.403-411 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0025-7079

Toàn văn sẵn có

3
Measuring the Continuity and Coordination of Medical Care in a System Involving Multiple Providers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the Continuity and Coordination of Medical Care in a System Involving Multiple Providers

Fletcher, Robert H. ; O??Malley, Michael S. ; Fletcher, Suzanne W. ; Earp, Jo Annel L. ; Alexander, James P.

Medical Care, 1984, Vol.22(5), pp.403-411 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0025-7079 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00005650-198405000-00004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...