skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff

Serrenho, Ana ; Healy, Mark G.; Dept Of Agriculture & Food

Serrenho, A., Fenton, O., Murphy, P.N.C., Grant, J., Healy, M.G. (2012) 'Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff'. Science Of The Total Environment, 430 :1-7. [Tạp chí có phản biện]

National University of Ireland Galway

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.04.061

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff

Serrenho, A. ; Fenton, O. ; Murphy, P.N.C. ; Grant, J. ; Healy, M.G.

Serrenho, A. Fenton, O.; Murphy, P.N.C.; Grant, J.; Healy, M.G. (2012). Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff. Science of The Total Environment 430 , 1-7 [Tạp chí có phản biện]

National University of Ireland Galway

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.04.061

Truy cập trực tuyến

3
Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff

Serrenho, A. ; Fenton, O. ; Murphy, P.N.C. ; Grant, J. ; Healy, M.G.

Science of The Total Environment, 7/2012, Vol.430, C, pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.04.061

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff

Serrenho, A ; Fenton, O ; Murphy, P.N.C ; Grant, J ; Healy, M.G

Science of the Total Environment, 15 July 2012, Vol.430, pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.04.061

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chemical amendments to dairy soiled water and time between application and rainfall on phosphorus and sediment losses in runoff

Serrenho, A ; Fenton, O ; Murphy, P N C ; Grant, J ; Healy, M G

The Science of the total environment, 15 July 2012, Vol.430, pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 22609958 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.04.061

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...