skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Counting With a Self-Learning Bitmap

Chen, Aiyou ; Cao, Jin ; Shepp, Larry ; Nguyen, Tuan

Journal of the American Statistical Association, Sep 2011, Vol.106(495), p.879 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01621459 ; E-ISSN: 1537274X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct counting with a self-learning bitmap.(Author abstract)(Report)

Chen, Aiyou ; Cao, Jin ; Shepp, Larry ; Nguyen, Tuan

Journal of the American Statistical Association, Sept, 2011, Vol.106(495), p.879(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-1459

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Counting With a Self-Learning Bitmap

Chen, Aiyou ; Cao, Jin ; Shepp, Larry ; Nguyen, Tuan

Journal of the American Statistical Association, 1 September 2011, Vol.106(495), pp.879-890 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01621459

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Counting With a Self-Learning Bitmap

Chen, Aiyou ; Cao, Jin ; Shepp, Larry ; Nguyen, Tuan

Journal of the American Statistical Association, 1 September 2011, Vol.106(495), pp.879-890 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01621459

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Counting With a Self-Learning Bitmap

Chen, Aiyou ; Cao, Jin ; Shepp, Larry ; Nguyen, Tuan

Journal of the American Statistical Association, 1 September 2011, Vol.106(495), pp.879-890 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01621459

Toàn văn sẵn có

6
Distinct Counting With a Self-Learning Bitmap
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Counting With a Self-Learning Bitmap

Chen, Aiyou ; Cao, Jin ; Shepp, Larry ; Nguyen, Tuan

Journal of the American Statistical Association, 09/2011, Vol.106(495), pp.879-890 [Tạp chí có phản biện]

American Statistical Association (via CrossRef)

ISSN: 0162-1459 ; E-ISSN: 1537-274X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1198/jasa.2011.ap10217

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...