skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterometallic Clusters [CuSn3S9]5- and [Cu6Sn6S20]10-: Solvothermal Synthesis and Characterization of 4f-3d Thiostannates

Chen, Ruihong ; Wang, Fang ; Tang, Chunying ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Chemistry - A European Journal, June 17, 2013, Vol.19(25), p.8199(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-6539

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterometallic Clusters [CuSn3S9]5- and [Cu6Sn6S20]10-: Solvothermal Synthesis and Characterization of 4f-3d Thiostannates

Chen, Ruihong ; Wang, Fang ; Tang, Chunying ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Chemistry - A European Journal, June 17, 2013, Vol.19(25), p.8199(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-6539

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...