skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

influence of shear strain on critical load bearing capacity. Determination of instability factor [Formula: see text]

Śliwka , Krzysztof

Journal of wood science, 2016, Vol.62(1), pp.52-64 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1435-0211

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of shear strain on critical load bearing capacity. Determination of instability factor k c G.(Report)

Aliwka, Krzysztof

Journal of Wood Science, 2016, Vol.62(1), p.52(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1435-0211 ; DOI: 10.1007/s10086-015-1517-4

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of shear strain on critical load bearing capacity. Determination of instability factor $$ \varvec{k}_{\varvec{c}}^{\varvec{G}} $$ k c G

Śliwka, Krzysztof

Journal of Wood Science, 2016, Vol.62(1), pp.52-64 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1435-0211 ; E-ISSN: 1611-4663 ; DOI: 10.1007/s10086-015-1517-4

Toàn văn sẵn có

4
The influence of shear strain on critical load bearing capacity. Determination of instability factor $$ \varvec{k}_{\varvec{c}}^{\varvec{G}} $$ k c G
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of shear strain on critical load bearing capacity. Determination of instability factor $$ \varvec{k}_{\varvec{c}}^{\varvec{G}} $$ k c G

Śliwka, Krzysztof

Journal of Wood Science, 2/2016, Vol.62(1), pp.52-64 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1435-0211 ; E-ISSN: 1611-4663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10086-015-1517-4

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of shear strain on critical load bearing capacity. Determination of instability factor \[ \varvec{k}_{\varvec{c}}^{\varvec{G}} \]

Śliwka, Krzysztof

Journal of Wood Science, Feb 2016, Vol.62(1), pp.52-64 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14350211 ; E-ISSN: 16114663 ; DOI: 10.1007/s10086-015-1517-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...