skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Supreme Court rulings in Grutter v. Bollinger and Gratz v. Bollinger: the brave new world of affirmative action in the 21st century

Robinson, Robert K. ; Franklin, Geralyn Mcclure ; Epermanis, Karen

Public Personnel Management, Spring, 2007, Vol.36(1), p.33(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0260

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Supreme Court rulings in Grutter v. Bollinger and Gratz v. Bollinger: the brave new world of affirmative action in the 21st century

Robinson, Robert K. ; Franklin, Geralyn Mcclure ; Epermanis, Karen

Public Personnel Management, Spring, 2007, Vol.36(1), p.33(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0260

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Supreme Court Rulings in Grutter v. Bollinger and Gratz v. Bollinger: The Brave New World of Affirmative Action in the 21st Century

Robinson, Robert ; Epermanis, Karen

Public Personnel Management, Spring 2007, Vol.36(1), pp.33-49 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00910260 ; E-ISSN: 19457421

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Supreme Court Rulings in Grutter v. Bollinger and Gratz v. Bollinger: The Brave New World of Affirmative Action in the 21st Century

Robinson, Robert K ; Franklin, Geralyn Mcclure ; Epermanis, Karen

Public Personnel Management, March 2007, Vol.36(1), pp.33-49 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: 10.1177/009102600703600103

Toàn văn không sẵn có

5
The Supreme Court Rulings in Grutter v. Bollinger and Gratz v. Bollinger : The Brave New World of Affirmative Action in the 21st Century
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Supreme Court Rulings in Grutter v. Bollinger and Gratz v. Bollinger : The Brave New World of Affirmative Action in the 21st Century

Robinson, Robert K. ; Franklin, Geralyn Mcclure ; Epermanis, Karen

Public Personnel Management, 03/2007, Vol.36(1), pp.33-49 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0091-0260 ; E-ISSN: 1945-7421 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/009102600703600103

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...