skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomia e hierarquia em duas comunidades de escravos: Os casos George (Alabama, Estados Unidos, 1847) e Lino (Vassouras, Brasil, 1871)

Pereira De Carvalho, Fábio

Mundo Agrario: Revista de estudios rurales, 2013, Vol.13(26), p. [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1515-5994

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomia e hierarquia em duas comunidades de escravos: os casos George (Alabama, Estados Unidos, 1847) e Lino (Vassouras, Brasil, 1871)

Pereira de Carvalho, Fábio

Mundo agrario, 01 June 2013, Vol.13(26) [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1515-5994 ; E-ISSN: 1515-5994

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomia e hierarquia em duas comunidades de escravos: os casos George (Alabama, Estados Unidos, 1847) e Lino(Vassouras, Brasil, 1871)

Pereira de Carvalho, Fábio

Mundo Agrario, Jun 2013, Vol.13(26) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 15155994

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...