skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Struggle for Leadership Recognition: The AIIB, Reactive Chinese Assertiveness, and Regional Order+

Åberg, John

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Dec 2016, Vol.2(3), pp.1125-1171 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Struggle for Leadership Recognition :: The AIIB, Reactive Chinese Assertiveness, and Regional Order

Åberg, John H.S.

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations : An International Journal, 2016, Vol.2(3), pp.1125-1171 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 2410-9681 ; ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Struggle for Leadership Recognition: The AIIB, Reactive Chinese Assertiveness, and Regional Order

John H.S. Åberg

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 December 2016, Vol.2(3), pp.1125-1171 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Struggle for Leadership Recognition : The AIIB, Reactive Chinese Assertiveness, and Regional Order

Åberg, John H.S.

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations : An International Journal, 2016, Vol.2(3) [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 2410-9681 ; ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Struggle for Leadership Recognition: The AIIB, Reactive Chinese Assertiveness, and Regional Order

John H.S. Åberg

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 December 2016, Vol.2(3), pp.1125-1171 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...