skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cig30 and Pitx3 genes are arranged in a partially overlapping tail-to-tail array resulting in complementary transcripts

Tvrdik, P ; Asadi, A ; Kozak, L P ; Nuglozeh, E ; Parente, F ; Nedergaard, J ; Jacobsson, A

The Journal of biological chemistry, 10 September 1999, Vol.274(37), pp.26387-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 10473596 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Cig30 and Pitx3 Genes Are Arranged in a Partially Overlapping Tail-to-Tail Array Resulting in Complementary Transcripts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cig30 and Pitx3 Genes Are Arranged in a Partially Overlapping Tail-to-Tail Array Resulting in Complementary Transcripts

Tvrdik, Petr ; Asadi, Abolfazl ; Kozak, Leslie P. ; Nuglozeh, Edem ; Parente, Fabienne ; Nedergaard, Jan ; Jacobsson, Anders

Journal of Biological Chemistry, 09/10/1999, Vol.274(37), pp.26387-26392 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.274.37.26387

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...