skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Framework Method of User-participation Configuration Design for Complex Products
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework Method of User-participation Configuration Design for Complex Products

Li, Jing ; Nie, Yafei ; Zhang, Xinwei ; Wang, Keqin ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2018, Vol.70, C, pp.451-456 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 22128271 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.232

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework Method of User-participation Configuration Design for Complex Products

Li, Jing ; Nie, Yafei ; Zhang, Xinwei ; Wang, Keqin ; Tong, Shurong ; Eynard, Benoît

Procedia CIRP, 2018, Vol.70, pp.451-456 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2018.03.232

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...