skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunophenotyping of circulating T helper cells argues for multiple functions and plasticity of T cells in vivo in humans--possible role in asthma

Malmhäll, Carina ; Bossios, Apostolos ; Rådinger, Madeleine ; Sjöstrand, Margareta ; Lu, You ; Lundbäck, Bo ; Lötvall, Jan

PloS one, 2012, Vol.7(6), pp.e40012 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22768198 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunophenotyping of Circulating T Helper Cells Argues for Multiple Functions and Plasticity of T Cells In Vivo in Humans - Possible Role in Asthma (Asthma and T Cell Plasticity)

Malmhäll, Carina ; Bossios, Apostolos ; Rådinger, Madeleine ; Sjöstrand, Margareta ; Lu, You ; Lundbäck, Bo ; Lötvall, Jan; Gray, Clive M. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e40012 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunophenotyping of Circulating T Helper Cells Argues for Multiple Functions and Plasticity of T Cells In Vivo in Humans - Possible Role in Asthma.(Research Article)

Malmhall, Carina ; Bossios, Apostolos ; Radinger, Madeleine ; Sjostrand, Margareta ; Lu, You ; Lundback, Bo ; Lotvall, Jan

PLoS ONE, June 29, 2012, Vol.7(6), p.e40012 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040012

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunophenotyping of Circulating T Helper Cells Argues for Multiple Functions and Plasticity of T Cells In Vivo in Humans - Possible Role in Asthma.(Research Article)

Malmhall, Carina ; Bossios, Apostolos ; Radinger, Madeleine ; Sjostrand, Margareta ; Lu, You ; Lundback, Bo ; Lotvall, Jan

PLoS ONE, June 29, 2012, Vol.7(6), p.e40012 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunophenotyping of Circulating T Helper Cells Argues for Multiple Functions and Plasticity of T Cells In Vivo in Humans - Possible Role in Asthma

Malmhäll, Carina ; Bossios, Apostolos ; Rådinger, Madeleine ; Sjöstrand, Margareta ; Lu, You ; Lundbäck, Bo ; Lötvall, Jan; Gray, Clive M. (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040012 ; PMCID: 3386921 ; PMID: 22768198

Toàn văn sẵn có

6
Immunophenotyping of Circulating T Helper Cells Argues for Multiple Functions and Plasticity of T Cells In Vivo in Humans - Possible Role in Asthma
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunophenotyping of Circulating T Helper Cells Argues for Multiple Functions and Plasticity of T Cells In Vivo in Humans - Possible Role in Asthma

Malmhäll, Carina ; Bossios, Apostolos ; Rådinger, Madeleine ; Sjöstrand, Margareta ; Lu, You ; Lundbäck, Bo ; Lötvall, Jan; Gray, Clive M.

PLoS ONE, 6/29/2012, Vol.7(6), p.e40012 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0040012

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunophenotyping of circulating T helper cells argues for multiple functions and plasticity of T cells in vivo in humans--possible role in asthma

Carina Malmhäll ; Apostolos Bossios ; Madeleine Rådinger ; Margareta Sjöstrand ; You Lu ; Bo Lundbäck ; Jan Lötvall

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(6), p.e40012 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040012

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunophenotyping of Circulating T Helper Cells Argues for Multiple Functions and Plasticity of T Cells In Vivo in Humans - Possible Role in Asthma

Malmhäll, Carina ; Bossios, Apostolos ; Rådinger, Madeleine ; Sjöstrand, Margareta ; Lu, You ; Lundbäck, Bo ; Lötvall, Jan

PLoS One, Jun 2012, p.e40012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...