skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preaching to the converted? Improving the persuasiveness of criminal justice research

Travers, Max

British Journal of Criminology, Summer, 1997, Vol.37(3), p.359(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0007-0955

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED? Improving the Persuasiveness of Criminal Justice Research

Travers, Max

The British Journal of Criminology, 1 July 1997, Vol.37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

3
PREACHING TO THE CONVERTED?: Improving the Persuasiveness of Criminal Justice Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED?: Improving the Persuasiveness of Criminal Justice Research

Travers, M.

British Journal of Criminology, 01/01/1997, Vol.37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a014174

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...