skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergovernmental Organizations and the Kantian Peace

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

The Journal of Conflict Resolution, Apr 2008, Vol.52(2), pp.189-212 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002707313688

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergovernmental organizations and the Kantian peace: a network perspective.(International Organizations Count)

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Conflict Resolution, April, 2008, Vol.52(2), p.189-212 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0027

Truy cập trực tuyến

3
Intergovernmental Organizations and the Kantian Peace: A Network Perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergovernmental Organizations and the Kantian Peace: A Network Perspective

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Conflict Resolution, 04/2008, Vol.52(2), pp.189-212 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022002707313688

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergovernmental Organizations and the Kantian Peace: A Network Perspective

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Conflict Resolution, April 2008, Vol.52(2), pp.189-212 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002707313688

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...