skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsunami generation by dynamic displacement of sea bed due to dip-slip faulting

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dutykh, Denys (Editor)

Mathematics and Computers in Simulation, 01 December 2009, Vol.80(4), pp.837-848 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0378-4754 ; E-ISSN: 1872-7166 ; DOI: 10.1016/j.matcom.2009.08.036

Toàn văn sẵn có

2
Tsunami generation by dynamic displacement of sea bed due to dip-slip faulting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsunami generation by dynamic displacement of sea bed due to dip-slip faulting

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Mathematics and Computers in Simulation, 12/2009, Vol.80(4), pp.837-848 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03784754 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2009.08.036

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tsunami generation by dynamic displacement of sea bed due to dip-slip faulting

Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric

Mathematics and Computers in Simulation, 2009, Vol.80(4), pp.837-848 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0378-4754 ; E-ISSN: 1872-7166 ; DOI: 10.1016/j.matcom.2009.08.036

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...