skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal barrier coatings - Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal barrier coatings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal barrier coatings - Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal barrier coatings

蒋显亮 ; 刘纯波 ; 刘敏 ; 朱晖朝 ; JIANG Xian-liang1,LIU Chun-bo1,LIU Min2,ZHU Hui-zhao2 1.School of Materials Science and Engineering,Central South University,Changsha 410083,China;2.Guangzhou Research Institute of Non-ferrous Metals,Guangzhou 510651,China

中国有色金属学报:英文版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(12), pp.2272-2280 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

2
Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal barrier coatings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal barrier coatings

Jiang, Xian-Liang ; Liu, Chun-Bo ; Liu, Min ; Zhu, Hui-Zhao

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 12/2010, Vol.20(12), pp.2272-2280 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10036326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(10)60640-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on nanocrystalline zirconia powder and plasma-sprayed thermal barrier coatings

Jiang, Xian-Liang ; Liu, Chun-Bo ; Liu, Min ; Zhu, Hui-Zhao

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(12), pp.2272-2280 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60640-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...