skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Obesity' is healthy for cetaceans? Evidence from pervasive positive selection in genes related to triacylglycerol metabolism

Wang, Zhengfei ; Chen, Zhuo ; Xu, Shixia ; Ren, Wenhua ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2015, p.14187 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep14187

Toàn văn sẵn có

2
‘Obesity’ is healthy for cetaceans? Evidence from pervasive positive selection in genes related to triacylglycerol metabolism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Obesity’ is healthy for cetaceans? Evidence from pervasive positive selection in genes related to triacylglycerol metabolism

Wang, Zhengfei ; Chen, Zhuo ; Xu, Shixia ; Ren, Wenhua ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

Scientific Reports, 11/2015, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep14187

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Obesity' is healthy for cetaceans? Evidence from pervasive positive selection in genes related to triacylglycerol metabolism

Wang, Zhengfei ; Chen, Zhuo ; Xu, Shixia ; Ren, Wenhua ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

Scientific reports, 18 September 2015, Vol.5, pp.14187 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 26381091 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep14187

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...