skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Persistently Variable "Background" Stratospheric Aerosol Layer and Global Climate Change

Solomon, S ; Daniel, J. S ; Neely III, R. R ; Vernier, Jean-Paul ; Dutton, E. G ; Thomason, L. W

Science, 2011, Vol.333(6044), pp.866-870 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1206027

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The persistently variable "background" stratospheric aerosol layer and global climate change.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Solomon, S. ; Daniel, J. S. ; Neely, R. R. , Iii ; Vernier, J. - P. ; Dutton, E. G. ; Thomason, L. W.

Science, August 12, 2011, Vol.333(6044), p.866(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The persistently variable "background" stratospheric aerosol layer and global climate change.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Solomon, S. ; Daniel, J. S. ; Neely, R. R. , Iii ; Vernier, J. - P. ; Dutton, E. G. ; Thomason, L. W.

Science, August 12, 2011, Vol.333(6044), p.866(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
The Persistently Variable "Background" Stratospheric Aerosol Layer and Global Climate Change
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Persistently Variable "Background" Stratospheric Aerosol Layer and Global Climate Change

Solomon, S. ; Daniel, J. S. ; Neely, R. R. ; Vernier, J.- P. ; Dutton, E. G. ; Thomason, L. W.

Science, 08/12/2011, Vol.333(6044), pp.866-870 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1206027

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The persistently variable "background" stratospheric aerosol layer and global climate change

Solomon, S ; Daniel, J S ; Neely, R R ; Vernier, J-P ; Dutton, E G ; Thomason, L W

Science (New York, N.Y.), 12 August 2011, Vol.333(6044), pp.866-70 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21778361 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1206027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...