skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BacM, an N-terminally processed bactofilin of Myxococcus xanthus, is crucial for proper cell shape.(Report)

Koch, Matthias K. ; Mchugh, Colleen A. ; Hoiczyk, Egbert

Molecular Microbiology, May, 2011, Vol.80(4), p.1031(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-382X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BacM, an N-terminally processed bactofilin of Myxococcus xanthus, is crucial for proper cell shape.(Report)

Koch, Matthias K. ; Mchugh, Colleen A. ; Hoiczyk, Egbert

Molecular Microbiology, May, 2011, Vol.80(4), p.1031(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-382X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BacM, an N-terminally processed bactofilin of Myxococcus xanthus, is crucial for proper cell shape

Koch, Matthias K ; Mchugh, Colleen A ; Hoiczyk, Egbert

Molecular microbiology, May 2011, Vol.80(4), pp.1031-51 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1365-2958 ; PMID: 21414039 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2958.2011.07629.x

Toàn văn sẵn có

4
BacM, an N-terminally processed bactofilin of Myxococcus xanthus, is crucial for proper cell shape: Bactofilin BacM is crucial for proper cell shape
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BacM, an N-terminally processed bactofilin of Myxococcus xanthus, is crucial for proper cell shape: Bactofilin BacM is crucial for proper cell shape

Koch, Matthias K. ; Mchugh, Colleen A. ; Hoiczyk, Egbert

Molecular Microbiology, 05/2011, Vol.80(4), pp.1031-1051 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2958.2011.07629.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...