skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas.(Report)

Riedel, M. J. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. L. ; Kieffer, T. J.

Diabetologia, Feb, 2012, Vol.55(2), p.372(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-186X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas.(Report)

Riedel, M. J. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. L. ; Kieffer, T. J.

Diabetologia, Feb, 2012, Vol.55(2), p.372(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-186X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas.(Report)

Riedel, M. J. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. L. ; Kieffer, T. J.

Diabetologia, Feb, 2012, Vol.55(2), p.372(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-186X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas.(Report)

Riedel, M. J. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. L. ; Kieffer, T. J.

Diabetologia, Feb, 2012, Vol.55(2), p.372(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-186X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas

Riedel, M. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. ; Kieffer, T.

Diabetologia, 2012, Vol.55(2), pp.372-381 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: 10.1007/s00125-011-2344-9

Toàn văn sẵn có

6
Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas

Riedel, M. J. ; Asadi, A. ; Wang, R. ; Ao, Z. ; Warnock, G. L. ; Kieffer, T. J.

Diabetologia, 2/2012, Vol.55(2), pp.372-381 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00125-011-2344-9

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical characterisation of cells co-producing insulin and glucagon in the developing human pancreas

Riedel, M J ; Asadi, A ; Wang, R ; Ao, Z ; Warnock, G L ; Kieffer, T J

Diabetologia, February 2012, Vol.55(2), pp.372-81 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-0428 ; PMID: 22038519 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00125-011-2344-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...