skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary-gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren; Dutykh, Denys (Editor)

Physics Letters A, 25 March 2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

2
On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 05/2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03759601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 25 May 2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary-gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Zhakebayev, Dauren; Zhakebayev, Dauren (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 28, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary-gravity waves in the critical regime.(Report)

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, May 25, 2017, Vol.381(20), p.1719(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0375-9601 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary--gravity waves in the critical regime.(Report)

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, May 25, 2017, Vol.381(20), p.1719 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0375-9601 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary-gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A (2017), Vol. 381, Issue 20, pp. 1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1611.02115

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...