skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men's Migration and Women's Lives: Views from Rural Armenia and Guatemala.(Author abstract)(Report)

Menjivar, Cecilia ; Agadjanian, Victor

Social Science Quarterly, Dec, 2007, Vol.88(5), p.1243(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Men's Migration and Women's Lives: Views from Rural Armenia and Guatemala *

Menjívar, Cecilia ; Agadjanian, Victor

Social Science Quarterly, December 2007, Vol.88(5), pp.1243-1262 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0038-4941 ; E-ISSN: 1540-6237 ; DOI: 10.1111/j.1540-6237.2007.00501.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...