skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into biased G protein-coupled receptor signaling revealed by fluorescence spectroscopy

Rahmeh, Rita ; Damian, Marjorie ; Cottet, Martin ; Orcel, Hélène ; Mendre, Christiane ; Durroux, Thierry ; Sharma, K Shivaji ; Durand, Grégory ; Pucci, Bernard ; Trinquet, Eric ; Zwier, Jurriaan M ; Deupi, Xavier ; Bron, Patrick ; Banères, Jean-Louis ; Mouillac, Bernard ; Granier, Sébastien

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 April 2012, Vol.109(17), pp.6733-8 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1201093109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into biased G protein-coupled receptor signaling revealed by fluorescence spectroscopy.(PHARMACOLOGY)(Author abstract)

Rahmeh, Rita ; Damian, Marjorie ; Cottet, Martin ; Orcel, Helene ; Mendre, Christiane ; Durroux, Thierry ; Sharma, K. Shivaji ; Durand, Gregory ; Pucci, Bernard ; Trinquet, Eric ; Zwier, Jurriaan M. ; Deupi, Xavier ; Bron, Patrick ; Beneres, Jean Louis ; Mouillac, Bernard ; Granier, Sebastian

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 24, 2012, Vol.109(17), p.6733(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into biased G protein-coupled receptor signaling revealed by fluorescence spectroscopy

Rahmeh, Rita ; Damian, Marjorie ; Cottet, Martin ; Orcel, Hélène ; Mendre, Christiane ; Durroux, Thierry ; Sharma, K. Shivaji ; Durand, Grégory ; Pucci, Bernard ; Trinquet, Eric ; Zwier, Jurriaan M. ; Deupi, Xavier ; Bron, Patrick ; Banères, Jean-Louis ; Mouillac, Bernard ; Granier, Sébastien

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 April 2012, Vol.109(17), pp.6733-6738 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into biased G protein-coupled receptor signaling revealed by fluorescence spectroscopy

Rahmeh , Rita ; Damian , Marjorie ; Cottet , Martin ; Orcel , Hélène ; Mendre , Christiane ; Durroux , Thierry ; Sharma , K. Shivaji ; Durand , Grégory ; Pucci , Bernard ; Trinquet , Eric ; Zwier , Jurriaan M. ; Deupi , Xavier ; Bron , Patrick ; Banères , Jean-Louis ; Mouillac , Bernard ; Granier , Sébastien

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(17), pp.6733-6738 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into biased G protein-coupled receptor signaling revealed by fluorescence spectroscopy

Rahmeh, Rita ; Damian, Marjorie ; Cottet, Martin ; Orcel, Hélène ; Mendre, Christiane ; Durroux, Thierry ; Sharma, K. Shivaji ; Durand, Grégory ; Pucci, Bernard ; Trinquet, Eric ; Zwier, Jurriaan M. ; Deupi, Xavier ; Bron, Patrick ; Banères, Jean-Louis ; Mouillac, Bernard ; Granier, Sébastien

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 April 2012, Vol.109(17), pp.6733-6738 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Structural insights into biased G protein-coupled receptor signaling revealed by fluorescence spectroscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into biased G protein-coupled receptor signaling revealed by fluorescence spectroscopy

Rahmeh, R. ; Damian, M. ; Cottet, M. ; Orcel, H. ; Mendre, C. ; Durroux, T. ; Sharma, K. S. ; Durand, G. ; Pucci, B. ; Trinquet, E. ; Zwier, J. M. ; Deupi, X. ; Bron, P. ; Baneres, J.-L. ; Mouillac, B. ; Granier, S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/24/2012, Vol.109(17), pp.6733-6738 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1201093109

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insights into biased G protein-coupled receptor signaling revealed by fluorescence spectroscopy

Rahmeh, Rita ; Damian, Marjorie ; Cottet, Martin ; Orcel, Hélène ; Mendre, Christiane ; Durroux, Thierry ; Sharma, K Shivaji ; Durand, Grégory ; Pucci, Bernard ; Trinquet, Eric ; Zwier, Jurriaan M ; Deupi, Xavier ; Bron, Patrick ; Banères, Jean-Louis ; Mouillac, Bernard ; Granier, Sébastien

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 April 2012, Vol.109(17), pp.6733-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22493271 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1201093109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...