skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations.(Research Article)

Thiele, Elizabeth A. ; Eberhard, Mark L. ; Cotton, James A. ; Durrant, Caroline ; Berg, Jeffrey ; Hamm, Kelsey ; Ruiz-Tiben, Ernesto

PLoS Neglected Tropical Diseases, Oct 4, 2018, Vol.12(10), p.e0006747 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1935-2727 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0006747

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations

Thiele, Elizabeth A ; Eberhard, Mark L ; Cotton, James A ; Durrant, Caroline ; Berg, Jeffrey ; Hamm, Kelsey ; Ruiz-Tiben, Ernesto; Blair, David (editor)

PLoS Neglected Tropical Diseases, 2018, Vol.12(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1935-2727 ; E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0006747 ; PMCID: 6191157 ; PMID: 30286084

Toàn văn sẵn có

3
Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations

Thiele, Elizabeth A. ; Eberhard, Mark L. ; Cotton, James A. ; Durrant, Caroline ; Berg, Jeffrey ; Hamm, Kelsey ; Ruiz-Tiben, Ernesto; Blair, David

PLOS Neglected Tropical Diseases, 10/4/2018, Vol.12(10), p.e0006747 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0006747

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations

Thiele, Elizabeth A ; Eberhard, Mark L ; Cotton, James A ; Durrant, Caroline ; Berg, Jeffrey ; Hamm, Kelsey ; Ruiz-Tiben, Ernesto

PLoS neglected tropical diseases, October 2018, Vol.12(10), pp.e0006747 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1935-2735 ; PMID: 30286084 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0006747

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations.(Research Article)

Thiele, Elizabeth A. ; Eberhard, Mark L. ; Cotton, James A. ; Durrant, Caroline ; Berg, Jeffrey ; Hamm, Kelsey ; Ruiz - Tiben, Ernesto

PLoS Neglected Tropical Diseases, Oct 4, 2018, Vol.12(10), p.e0006747 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1935-2727 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0006747

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations

Thiele, Elizabeth ; Eberhard, Mark ; Cotton, James ; Durrant, Caroline ; Berg, Jeffrey ; Hamm, Kelsey ; Ruiz-Tiben, Ernesto

PLoS Neglected Tropical Diseases, Oct 2018, Vol.12(10), p.e0006747 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 19352727 ; E-ISSN: 19352735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0006747

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genetic analysis of Chadian Guinea worms reveals that human and non-human hosts share common parasite populations

Elizabeth A Thiele ; Mark L Eberhard ; James A Cotton ; Caroline Durrant ; Jeffrey Berg ; Kelsey Hamm ; Ernesto Ruiz-Tiben

PLoS Neglected Tropical Diseases, 01 October 2018, Vol.12(10), p.e0006747 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1935-2727 ; E-ISSN: 1935-2735 ; DOI: 10.1371/journal.pntd.0006747

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...