skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Caenorhabditis elegans rol-6 gene, which interacts with the sqt-1 collagen gene to determine organismal morphology, encodes a collagen.

Kramer, J M ; French, R P ; Park, E C ; Johnson, J J

Molecular and Cellular Biology, 1990, Vol. 10(5), p.2081 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 1970117

Toàn văn sẵn có

2
The Caenorhabditis elegans rol-6 gene, which interacts with the sqt-1 collagen gene to determine organismal morphology, encodes a collagen.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Caenorhabditis elegans rol-6 gene, which interacts with the sqt-1 collagen gene to determine organismal morphology, encodes a collagen.

Kramer, J M ; French, R P ; Park, E C ; Johnson, J J

Molecular and Cellular Biology, 05/1990, Vol.10(5), pp.2081-2089 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0270-7306 ; E-ISSN: 1098-5549 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.10.5.2081

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Caenorhabditis elegans rol-6 gene, which interacts with the sqt-1 collagen gene to determine organismal morphology, encodes a collagen

Kramer, J M ; French, R P ; Park, E C ; Johnson, J J

Molecular and cellular biology, May 1990, Vol.10(5), pp.2081-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 1970117 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...