skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative peak frequency increment method for quantitative thin-layer thickness estimation.(Report)

Sun, Luping ; Zheng, Xiaodong ; Shou, Hao

Journal of Earth Science, Dec, 2013, Vol.24(6), p.1068(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1674-487X

Toàn văn sẵn có

2
Relative peak frequency increment method for quantitative thin-layer thickness estimation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative peak frequency increment method for quantitative thin-layer thickness estimation

Sun, Luping ; Zheng, Xiaodong ; Shou, Hao

Journal of Earth Science, 12/2013, Vol.24(6), pp.1068-1078 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1674-487X ; E-ISSN: 1867-111X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12583-013-0387-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...