skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single and joint stress of acetochlor and Pb on three agricultural crops in northeast China

Chao, Lei ; Zhou, Qi-Xing ; Chen, Su ; Cui, Shuang ; Wang, Mei-E

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(6), pp.719-724 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60120-X

Toàn văn sẵn có

2
Single and joint stress of acetochlor and Pb on three agricultural crops in northeast China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single and joint stress of acetochlor and Pb on three agricultural crops in northeast China

Chao, Lei ; Zhou, Qi-Xing ; Chen, Su ; Cui, Shuang ; Wang, Mei-E

Journal of Environmental Sciences, 1/2007, Vol.19(6), pp.719-724 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(07)60120-X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single and joint stress of acetochlor and Pb on three agricultural crops in northeast China

Chao, Lei ; Zhou, Qi-Xing ; Chen, Su ; Cui, Shuang ; Wang, Mei-E

Journal of environmental sciences (China), 2007, Vol.19(6), pp.719-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 17969646 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Single and joint stress of acetochlor and Pb on three agricultural crops in northeast China - Single and joint stress of acetochlor and Pb on three agricultural crops in northeast China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single and joint stress of acetochlor and Pb on three agricultural crops in northeast China - Single and joint stress of acetochlor and Pb on three agricultural crops in northeast China

CHAO ; Lei ; ZHOU ; Qi ; ; ; xing ; CHEN ; SU ; CUI ; Shuang ; WANG ; Mei ; ; ; e

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(6), pp.719-724 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...