skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-temperature creep in pure metals and alloys

Kassner , M. E. ; Smith , K. K. ; Campbell , C. S.

Journal of materials science, 2015, Vol.50(20), pp.6539-6551 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-temperature creep in pure metals and alloys

Kassner, M. ; Smith, K. ; Campbell, C.

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(20), pp.6539-6551 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9219-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-temperature creep in pure metals and alloys.(Review)

Kassner, M. E. ; Smith, K. K. ; Campbell, C. S.

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(20), p.6539(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9219-2

Toàn văn sẵn có

4
Low-temperature creep in pure metals and alloys (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-temperature creep in pure metals and alloys (Book review)

Kassner, M. E. ; Smith, K. K. ; Campbell, C. S.

Journal of Materials Science, 10/2015, Vol.50(20), pp.6539-6551 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-015-9219-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...