skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions between reward and threat during visual processing

Hu, Kesong ; Padmala, Srikanth ; Pessoa, Luiz

Neuropsychologia, August, 2013, Vol.51(9), p.1763(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions between reward and threat during visual processing

Hu, Kesong ; Padmala, Srikanth ; Pessoa, Luiz

Neuropsychologia, August 2013, Vol.51(9), pp.1763-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 23770538 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2013.05.025

Toàn văn sẵn có

3
Interactions between reward and threat during visual processing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions between reward and threat during visual processing

Hu, Kesong ; Padmala, Srikanth ; Pessoa, Luiz

Neuropsychologia, 08/2013, Vol.51(9), pp.1763-1772 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2013.05.025

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions between reward and threat during visual processing

Hu, Kesong ; Padmala, Srikanth ; Pessoa, Luiz

Neuropsychologia, August 2013, Vol.51(9), pp.1763-1772 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2013.05.025

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...