skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome scanning to predict PDZ domain interactions using support vector machines

Hui, Shirley ; Bader, Gary

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(1), p.507 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-507 ; PMID: 20939902

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome scanning to predict PDZ domain interactions using support vector machines

Hui, Shirley ; Bader, Gary D

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.507-507 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-507 ; PMCID: 2967561 ; PMID: 20939902

Toàn văn sẵn có

3
Proteome scanning to predict PDZ domain interactions using support vector machines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome scanning to predict PDZ domain interactions using support vector machines

Hui, Shirley ; Bader, Gary D

BMC Bioinformatics, 12/2010, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-11-507

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome scanning to predict PDZ domain interactions using support vector machines

Hui, Shirley ; Bader, Gary D

BMC bioinformatics, 12 October 2010, Vol.11, pp.507 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 20939902 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-507

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome scanning to predict PDZ domain interactions using support vector machines

Bader Gary D ; Hui Shirley

BMC Bioinformatics, 01 October 2010, Vol.11(1), p.507 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-507

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome scanning to predict PDZ domain interactions using support vector machines

Hui, Shirley ; Bader, Gary

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.507 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-507

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...