skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amino acid sequence of the Peptostreptococcus elsdenii flavodoxin

Tanaka, M ; Haniu, M ; Yasunobu, K T ; Mayhew, S ; Massey, V

Biochemical and biophysical research communications, 20 August 1971, Vol.44(4), pp.886-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0006-291X ; PMID: 5125231 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Amino acid sequence of the peptostreptococcus elsdenii flavodoxin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amino acid sequence of the peptostreptococcus elsdenii flavodoxin

Tanaka, Masaru ; Haniu, Mitsuru ; Yasunobu, Kerry T. ; Mayhew, Stephen ; Massey, Vincent

Biochemical and Biophysical Research Communications, 08/1971, Vol.44(4), pp.886-892 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0006-291X(71)90794-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amino acid sequence of the [formula omitted] flavodoxin

Tanaka, Masaru ; Haniu, Mitsuru ; Yasunobu, Kerry T ; Mayhew, Stephen ; Massey, Vincent

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1971, Vol.44(4), pp.886-892 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(71)90794-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...