skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global and local perspectives on Indonesia's environmental problems and the role of NGO's

Colombijn, Freek

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1998, Vol.154(2), p.305 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00062294 ; E-ISSN: 22134379

Truy cập trực tuyến

2
Global and local perspectives on Indonesia's environmental problems and the role of NGO's
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global and local perspectives on Indonesia's environmental problems and the role of NGO's

Colombijn, Freek

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 01/01/1998, Vol.154(2), pp.305-334 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

ISSN: 0006-2294 ; E-ISSN: 2213-4379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/22134379-90003900

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global and local perspectives on Indonesia's environmental problems and the role of NGO's

Colombijn, Freek

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 1998, Vol.154(2), pp.305-334 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 0006-2294 ; E-ISSN: 2213-4379 ; DOI: 10.1163/22134379-90003900

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global and local perspectives on Indonesia's environmental problems and the role of NGO's

Freek Colombijn

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 01 April 1998, Vol.154(2), pp.305-334 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0006-2294

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...