skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary phase transformations in PtAu and relevance to thermal stabilization of bulk nanocrystalline metals.(Metals)

O'Brien, C. J. ; Barr, C. M. ; Price, P. M. ; Hattar, K. ; Foiles, S. M.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(4), p.2911(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1706-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary phase transformations in PtAu and relevance to thermal stabilization of bulk nanocrystalline metals

O’Brien, C. ; Barr, C. ; Price, P. ; Hattar, K. ; Foiles, S.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(4), pp.2911-2927 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1706-1

Toàn văn sẵn có

3
Grain boundary phase transformations in PtAu and relevance to thermal stabilization of bulk nanocrystalline metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary phase transformations in PtAu and relevance to thermal stabilization of bulk nanocrystalline metals

O’brien, C. J. ; Barr, C. M. ; Price, P. M. ; Hattar, K. ; Foiles, S. M.

Journal of Materials Science, 2/2018, Vol.53(4), pp.2911-2927 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-017-1706-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...