skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear justification of modeling decisions for goal-oriented requirements engineering

Jureta, Ivan ; Faulkner, Stéphane ; Schobbens, Pierre-Yves

Requirements Engineering, 2008, Vol.13(2), pp.87-115 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-007-0056-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear justification of modeling decisions for goal-oriented requirements engineering.(Report)

Jureta, Ivan J. ; Faulkner, Stephane ; Schobbens, Pierre - Yves

Requirements Engineering, June, 2008, Vol.13(2), p.87(29) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-3602

Toàn văn sẵn có

3
Clear justification of modeling decisions for goal-oriented requirements engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clear justification of modeling decisions for goal-oriented requirements engineering

Jureta, Ivan J. ; Faulkner, Stéphane ; Schobbens, Pierre-Yves

Requirements Engineering, 6/2008, Vol.13(2), pp.87-115 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00766-007-0056-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...